27 May 2013

Computer အစ

ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး တစ္ခုေလာက္သိခ်င္လို႔.. Link ေလးျဖစ္ျဖစ္ေပးႏုိင္မလားလုိ ႔ပါ။
ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ အစ၊ ဘယ္လိုစတင္အသံုးျပဳခဲ့သလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာလို႔ ေခၚသလဲ၊ ဘယ္သူက ဘယ္ႏွခုႏွစ္မွာ စတင္တီထြင္ခဲ့တာလဲ အစရွိသျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ သမုိင္းေလးကုိ သိခ်င္ပါတယ္။
ဟုတ္ပါတယ္..... ဒါေလးလည္းသိထားသင့္တာမို႔ အမ်ားဗဟုသုတရေအာင္ တဆင့္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္....:)
ကြန္ပ်ဴတာ The NASA Columbia Supercomputer.
ကြန္ပ်ဴတာ သည္ အခ်က္အလက္data မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ အစဥ္မ်ား အတုိင္း အလုပ္လုပ္ေပးေသာ စက္ ျဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ဆင္ေသာ စက္ကိရိယာမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပထမဆံုး ယခုေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ တူေသာ စက္ကုိ ၂၀ ရာစု ႏွစ္လယ္ (၁၉၄၀ - ၁၉၄၅) တြင္ ေတြ႕ရသည္။ အဦးပုိင္း လွ်ပ္စစ္ ကြန္ပ်ဴတာ မ်ား၏ အရြယ္မွာ အခန္းႀကီးႀကီး တစ္ခုႏွင့္ အျပည့္ရွိၿပီး ယခုေခတ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အလံုးရာေပါင္း မ်ားစြာ သံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကုိသံုးသည္။ ေခတ္ေပၚ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ အုိင္စီ (integrated circuit) မ်ားကုိ အေျခခံတည္ေဆာက္ ထားၿပီး ေနရာ အနည္းငယ္သာယူ၍ အဆေပါင္း သန္း မွ ကုေ႗ မ်ားစြာအထိ ပုိမုိျမန္သည္။ ယခုေခတ္တြင္ ကြန္ပ်ဴတာကုိ လက္ပတ္နာရီ အတြင္းဝင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၿပီး လက္ပတ္နာရီ ဓာတ္ခဲ ျဖင့္ပင္ အားယူ သံုးစြဲႏုိင္သည္။ တစ္ေယာက္သံုး ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားသည္ သတင္းေခတ္၏ ရုပ္ျပ မ်ား ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကုိ လူအမ်ားသံုး ကြန္ပ်ဴတာ ဟု ထင္ေနေသာ္လည္း တကယ္တမ္း အသံုးအမ်ားဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ ပံုစံမွာ အေသပိတ္ ကြန္ပ်ဴတာ (embedded computer) ျဖစ္သည္။
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္း လုပ္ေဆာင္ ျခင္းကုိ ပရုိဂရမ္ ဟုေခၚၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ဂဏန္းတြက္စက္ ျဖင့္ ခဲြျခားေခၚသည္။ Church–Turing thesis သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ သေဘာကုိ သခ်ၤာ နည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး အရည္အခ်င္းမွာ အျခား ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခု၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းမွာ ရႈပ္ေထြးေသာ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ မွ ပီဒီေအ (personal digital assistant) အထိ ကြဲျပားေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ သုိေလွာင္ႏုိင္မႈ ေပးလွ်င္ အတူတူ ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။
1 ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္း
2 ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္လုပ္ပံု
2.1 ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန
2.2 ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ ဌာန
2.3 မွတ္ဥာဏ္(Memory Device)
2.4 အသြင္း အထုတ္ ကိရိယာမ်ား
3 အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား
3.1 အမာထည္မ်ား
3.2 အေပ်ာ႕ထည္မ်ား
3.2.1 Firmware
3.3 How computers work

Contents [hide]
1 ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္း
2 ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္လုပ္ပံု
2.1 ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန
2.2 ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ ဌာန
2.3 မွတ္ဥာဏ္(Memory Device)
2.4 အသြင္း အထုတ္ ကိရိယာမ်ား
3 အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား
3.1 အမာထည္မ်ား
3.2 အေပ်ာ႕ထည္မ်ား
3.2.1 Firmware
3.3 How computers work
ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္း
Jacquard loom ပထမဆံုး programmable device လို႕ဆိုလို႕ရပါတယ္. Main article: ကြန္ပ်ဴတာ သမိုင္း ေရွးယခင္က ကြန္ပ်ဴတာ ကို သတ္မွတ္ဖို႕ ရန္အလြန္တရာမွခက္ခဲ ခ့ဲ သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္မူကြန္ပ်ဴတာကို အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ့ၾကျပီျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္မူကိရိယာမ်ား (Devices) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ တပ္ျပီးေခၚေနၾကျပီျဖစ္သည္။အေစာဆံုး ကြန္ပ်ဴတာ သည္ တြက္ခ်က္မႈပိုင္းကို ေပသီး(Abacus)မ်ားမွ စခဲ့သည္။ ေပသီး(Abacus)သည္ ပထမဆံုးဂဏန္းေပါင္းစက္ ပင္ျဖစ္သည္။ ေပသီးကို တရုတ္ျပည္တြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။
အလယ္ေခတ္အေရာက္တြင္ ဥေရာပ သခ်ာၤ ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္ Wilhelm Schickard က ၁၆၂၃ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဆုံး စက္ပစၥည္းႏွင့္တြက္ခ်က္ေသာဂဏန္းေပါင္းစက္(Calculators) တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လည္းယခုေခတ္တြင္ ၎ ကိရိယာDevice ကို ကြန္ပ်ဴတာ လုိ႕ေခၚဆို၍ မရေတာ့ေပ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္၎ကိရိယာသည္ Programmed ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၈၀၁ ခုႏွစ္ တြင္ Joseph Marie Jacquard သည္ Textile ယက္ကန္းစက္ကို အေျခခံျပီး Punched Paper Cards Series ကို အသံုးျပဳျပီး သူ႕၏ ယက္ကန္းစက္ကို အလုိအေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ေစခဲ့သည္။ Jacquard ၏ ယက္ကန္းစက္မွ ရလဒ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာေစဖို႕ရန္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၁၈၃၇ ခုႏွစ္ တြင္ Charles Babbage သည္ Programmable Mechanical Computer ကို စတင္ Design ေရးဆြဲခဲ့သည္။ Analytical Engine ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ အေရာက္ တြင္US Census က Punched Card အတြက္ ၾကီးမားေသာ Scale Automated Data Processing စြမ္းေဆာင္ရည္ရိွေအာင္ Tabulating Machines ကို Herman Hollerith က Designed ေရးဆြဲခဲ့သည္။ Computing Tabulating Recording Corporation ( ယခုအခါ IBM ျဖစ္လာသည္ ) က ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉ ရာစု အကုန္အေရာက္ တြင္ကြန္ပ်ဴတာ ေတြဟာ အသံုး၀င္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ သည္ လူတို႔ အတြက္လိုအပ္ေနျပီဆိုတာက သက္ေသျပလိုက္ျပီးျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ Punched Card, Boolean Algebra , The Vacuum Tube (Thermionic Value) နဲ႕ Teleprinter ေတြဟာ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၂၀ ရာစု အေတာအတြင္းတြင္ သိပၸံပညာသည္ မ်ားစြာတိုးတက္မႈရိွလာခဲ့ျပီး Analog Computer မ်ားလည္း တိုးတက္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း၎ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ Programmable မျဖစ္သည္႔အျပင္ အခုေခတ္ Digital ကြန္ပ်ဴတာ မ်ား၏ တိက်ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားလည္းပါဝင္ျခင္းမရိွေသးေပ။
ကြန္ပ်ဴတာ အလုပ္လုပ္ပံု
ေယဘုယ်သံုး ကြန္ပ်ဴတာ တြင္ အဓိက ေလးမ်ဳိးမွာ ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ အစိတ္အပိုင္း (arithmetic and logic unit)၊ ထိန္းခ်ဴပ္ အစိတ္အပိုင္း (control unit)၊ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device) ႏွင့္ အသြင္း အထုတ္ ကိရိယာ (I/O) မ်ားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ၄င္း အစိတ္အပုိင္း တုိ႔ကုိ ဝါယာႀကိဳးမ်ား အတြဲလုိက္ျဖစ္ေသာ ဘတ္စ္ မ်ား ျဖင့္ တြယ္ခ်ိတ္ထားသည္။
ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန
Main article: စီပီယူ ဗဟိုထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန (control unit, often called a control system or CPU) သုိ႔မဟုတ္ စီပီယူ သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ဳိးစံုကုိ လမ္းေဆာင္သည္။ ၄င္းသည္ ပရုိဂရမ္ ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ တစ္ေၾကာင္းျခင္း ဖတ္ရွဴ ၿပီး အဓိပၸါယ္ ျပန္သည္။ ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာနသည္ အဆင့္ျမင့္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ အစဥ္မ်ားကုိ ျမန္ဆန္ေစရန္အတြက္ ခုန္ေက်ာ္ ဖတ္ရွဴ ျခင္း လုပ္ေလ့ရွိသည္။
ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန ၏ အဓိက မွာ ပရုိဂရမ္ ေကာင္တာ၊ ေနာက္ ညႊန္းၾကားခ်က္ ကုိ ဘယ္ေနရာမွ ဖက္ရွဴမည္ ကုိ မွတ္သားထားေသာ အထူး သုိေလွာင္ရာ ရာဂ်စ္စတာ တုိ႔ျဖစ္သည္။
MIPS architecture ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကုိ ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာနမွ ဖတ္ရွဴပံု ေဖာ္ျပေသာ ပံုႀကမ္း ထိန္းခ်ဴပ္ ဌာန၏ အလုပ္မ်ားမွာ ေနာက္ စီပီယူမ်ားတြင္ ကြာျခားႏုိင္ေသာ္လည္း အေျခခံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ပရုိဂရမ္ ေကာင္တာ ညႊန္ျပေသာ အခန္းမွ လာမည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ (instruction) ကုဒ္ကုိ ဖက္ပါ။
၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္ ကုဒ္ကုိ အဓိပၸါယ္ ျပန္ၿပီး အမိန္႔ေပးခ်က္ (command) မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားစက္မ်ား၏ အဝင္လႈိင္း (signal) မ်ား အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
ညႊန္ၾကားခ်က္ အသစ္ေရးရန္ ပရုိဂရမ္ ေကာင္တာကုိ တစ္ခုျမင့္ပါ။
ညႊန္ၾကားခ်က္ ပါလွ်င္ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device) အခန္းမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖက္ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၄င္းဖက္ရွဴရမည့္ အခန္းနံပါတ္ကုိ ညႊန္ၾကားခ်က္ ကုဒ္ ထည္မွာပင္ သိမ္းဆီးေလ့ရွိသည္။
ညႊန္ၾကားခ်က္ သည္ ေအအယ္လ္ယူ သုိ႔မဟုတ္ အထူးစက္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္လွ်င္ ၄င္းစက္အား ေမာင္းႏွင္ပါ။
ေအအယ္လ္ယူမွ အေျဖကုိ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device)တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ပရင့္တာ ကဲ့သုိ႔ ပံုႏွိပ္စက္ မ်ားတြင္ ထုတ္ပါ။
အစ အဆင့္ (၁) သုိ႔ ျပန္သြားပါ။
ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ ဌာန
Main articles: Arithmetic logic unit and ေအယ္လ္ယူ ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ အစိတ္အပိုင္း (Arithmetic and logic unit, ALU) ေခၚ ေအယ္လ္ယူ သည္ ဂဏန္း သခ်ၤာ ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အပုိင္း ႏွစ္ခု ကုိလုပ္ေဆာင္သည္။
ဂဏန္း သခ်ၤာ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ALU သည္ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္ အေပါင္း၊ အႏုတ္၊ အေျမႇာက္၊ အစား၊ ႀတီဂိုႏိုေမႀတီ ဖန္ရွင္မ်ား ႏွင့္ square root တုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည္။ အခ်ဳိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမွာ ကိန္းျပည့္မ်ားတုိတာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိမွာ တိက်မႈ ေရာ့က်ႏုိင္ေသာ္လည္း ဒႆမ ကိန္း (floating point) မွ ကိန္းစစ္ (real number) မ်ားအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္၊ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမဆုိ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါေစ တစ္ဆင့္ျခင္း လြယ္ကူေသာ အဆင့္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းေစျခင္းျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာမဆုိ ဘယ္လုိ ဂဏန္းသခ်ၤာျပႆနာမဆုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ၿပီး ၄င္း၏ ေအယ္လ္ယူ က တုိက္ရုိက္ ေျဖရွင္၍မရပါက သြယ္ဝုိက္ေသာ္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည္။
ေအယ္လ္ယူသည္ ဂဏန္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းရွင္ၿပီး အေျဖကုိ ေလာ့ဂ်စ္မ်ားျဖစ္သည့္ မွားမွန္ တန္ဖုိး အျဖစ္လည္း အေျဖထုတ္ႏုိင္သည္။ ေလာ့ဂ်စ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ AND၊ OR၊ XOR ႏွင့္ NOT တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔သည္ ခတ္ခဲေသာ္ စဥ္းစား စဥ္ခ်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ေလာ့ဂ်စ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အသံုးဝင္သည္။
စူပါ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသည္ ေအယ္လ္ယူ မ်ားစြာပါၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မ်ားစြာေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ SIMD ႏွင့္ MIMD မ်ားပါလွ်င္ ဂ်ီပီယူ ေခၚ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအယ္လ္ယူက ဗက္တာ ႏွင့္ မတ္ထရစ္ တုိ႔အတြက္ ဂဏန္းသခ်ၤာနည္းအျဖစ္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
မွတ္ဥာဏ္
(Memory Device)
Main article: ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္ဉာဏ္ သံလုိက္ ခ်က္မ မီမုိရီ မွာ ၁၉၆၀ မ်ားအထိ တစ္ခ်ိန္က ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အဓီက ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္ဥာဏ္(Memory Device) ျဖစ္ၿပီး ယခုေခတ္တြင္ ဆီမီးကြန္ဓာတ္တာ မွတ္ဥာဏ္ အျဖစ္ ေျပာင္းသံုးသည္ ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္ဥာဏ္ တစ္ခုကုိ ဂဏန္းမ်ား ပုိ႔သြင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖတ္ရွဴႏုိင္သည္ အခန္းငယ္ အတန္းမ်ား အျဖစ္ ျမင္ႏုိင္သည္။ အခန္းတုိင္းတြင္ လိပ္စာ (address) တစ္ခု ရွိၿပီး ဂဏန္းတစ္လံုးသာ မွတ္ယူႏုိင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အခန္းနံပါတ္ ၁၃၅၇ တြင္ ဂဏန္း ၁၂၃ ေရးပါဟု၄င္း၊ အခန္းနံပါတ္ ၁၃၅၇ မွဂဏန္းကုိ အခန္းနံပါတ္ ၂၄၅၆ မွဂဏန္း ျဖင့္ေပါင္း၍ အခန္းနံပါတ္ ၁၅၉၅ သုိ႔ ေရးပါဟု၄င္း ညႇန္းၾကားႏုိင္သည္။ ၄င္းဂဏန္းမွာ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မည္သည့္ကုိမဆိုွရည္ညႊန္းႏုိင္သည္။ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားသာမက ကြန္ပ်ဴတာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားပင္ ဂဏန္း အျဖစ္ အလြယ္တစ္ကူ မွတ္ယူႏုိင္သည္။ စီပီယူ အေနျဖင့္ ၄င္းဂဏန္းမွာ မည္သည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု မခဲြျခားေသာေၾကာင့္ ပရုိဂရမ္ေရးသူ အေနျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ ကုိ ဂဏန္းအျဖစ္ထားၿပီး စြယ္စံု သံုးႏုိင္သည္။
ေခတ္ေပၚ ကြန္ပ်ဳတာ အားလံုးနီးပါးသည္မွတ္ဥာဏ္အခန္းမ်ား၏ ရွစ္ခုပါ ဘစ္ (bit) မ်ားကုိ ဘုိက္ (byte) ေခၚ အစုအျဖစ္ ထားရွိသိမ္းေပးသည္။ ဘုိက္ တစ္ခုသည္ ၀မွ ၂၅၅ အထိ၎ သုိ႔မဟုတ္ -၁၂၈ မွ +၁၂၇ အထိ၎ ၂၅၆ မ်ဳိး မွတ္ယူႏူိင္သည္။ ပုိ၍ႀကီးေသာ ဂဏန္းမ်ား ကုိမွတ္ယူရန္ ေနာက္ ဘုိက္ တစ္ခု ထပ္ယူႏူိင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၂ ခု၊ ၄ ခု သုိ႔မဟုတ္ ၈ ခု တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ အႏူတ္ ဂဏန္းမ်ားကုိ မွတ္ယူရန္ Two's complement သေကၤတ ကုိ အသံုးျပဳရန္လုိအပ္သည္။ ကြန္ပ်ဳတာ တစ္ခုသည္ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမဆုိ ကိန္း ျဖစ္သာေဖၚျပ၍ရပါက သိမ္းေပးထားႏူိင္သည္။ ခတ္ေပၚ ကြန္ပ်ဳတာမ်ားသည္ မီမုိရီ ဘုိက္ေပါင္း ဘီလီရမ္ သုိ႔မဟုတ္ ထရီလီရမ္ အထိပင္ ရွိၾကသည္။
CPUတြင္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ပင္မ မီမုိရီထက္ မ်ားစြာ လွ်င္ျမန္စြာ ေရးဖတ္ႏူိင္ေသာ ရီဂ်စ္စတာ မီမုိရီ ပါရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီပီယူ အမ်ဳိးအစားေပၚ မႈတည္၍ ရီဂ်စ္စတာ မီမုိရီေပါင္း တစ္ရာမွ ႏွစ္ရာ အထိ ပါရွိသည္။ ရီဂ်စ္စတာ မီမုိရီကုိ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေသာ ေဒတာ မ်ားကုိ ပင္မ မီမုိရီ သံုးရန္မလုိပဲ ဖတ္႐ႈရန္ သံုးသည္။
ကြန္ပ်ဳတာ memory တြင္ အဓိက ႏွစ္မ်ဳိးတုိ႔မွာ random access memory ေခၚ RAM ႏွင့္ read-only memory ေခၚ ROM တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ RAM ကုိ စီပီယူ အေနျဖင့္ လုိအပ္သလုိ ေရးႏူိင္ဖတ္ႏူိင္ေသာ္လည္း ROM သည္ အၿပီးေရးသြင္းထားၿပီး စီပီယူ အေနျဖင့္ မေရးသားႏူိင္ပဲ ဖတ္ရံုသာ ဖတ္ႏူိင္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ RAM ရွိ မွတ္သားထားသည္မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဳတာပိတ္သည္ႏွင့္ ပ်က္သြားသည္။ ROM ရွိ မွတ္သားထားသည္မ်ားမွာ ဆက္လက္က်န္ရွိသည္။ ကြန္ပ်ဳတာတြင္ ROM သည္ BIOS ေခၚ အထူး ပရုိဂရမ္ မွ စက္ေမာင္းစနစ္ ကုိ hard disk drive မွ RAM ေပၚသုိ႔ တင္ရန္ ကြန္ပ်ဳတာ ဖံြ႕တုိင္း သံုးသည္။
အသြင္း အထုတ္ ကိရိယာမ်ား
I/O ေခၚ အသြင္း အထုတ္ ကိရိယာမ်ား သည္ ျပင္ပ အရာမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ တုိ႔ သတင္း အခ်က္အလက္ အျပန္အလွန္ သယ္ယူရာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၏ အသြင္း အထုတ္ ျပဳရာ ကိရိယာ ကုိ peripheral ဟု ေခၚသည္။ တစ္ေယာက္သံုး ကြန္ပ်ဴတာ တစ္ခုတြင္ အသြင္း ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ေသာ ကီးဘုတ္၊ ေမာက္စ္ ႏွင့္ အထုတ္ ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ေသာ ေမာ္နီတာ၊ ပရင္တာ တုိ႔ ထံုးစံအားျဖင့္ ပါသည္။
အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ား
အမာထည္မ်ား
Computer ရဲ႕ထိေတြ႕ကုိင္တြယ္ႏုိင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ Computer Hardware မ်ားျဖစ္သည္။ သ္ို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္းေတြကို အႏုစိတ္ ဖန္တီးၿပီးေတာ့ Micro Chip Integrated Circuit ေတြအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕စည္းအလုပ္လုပ္ေစတဲ့ (I/O Device) ေတြကို Hardware ဟုေခၚဆိုသည္။
အေပ်ာ႕ထည္မ်ား Computer Hardware မ်ားကုိအလုပ္ ခုိင္းေစႏုိင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ဖန္တီးထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား (Instructions) အမိန္႕မ်ား (Commands) သည္ Computer Software မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာတစ္ခုျပရလွ်င္ စီဒီခ်ပ္သည္ အမာထည္(Hardware) ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းစီဒီထဲရွိ သီခ်င္းမ်ား၊ ရုပ္ရွင္မ်ားသည္ အေပ်ာ႕ထည္(Software) မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
Firmware Hardware,  Software
Firmware,
Firmware သည္ ပထမဦးစြာ Hardware မ်ားကုိ သက္ဝင္လႈပ္ရွားေစၿပီး Software မ်ားကအလုပ္ေစခုိင္းေစႏုိင္ရန္ ၾကားခံ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ညႇြန္ၾကားခ်က္မ်ား (Instructions) ျဖစ္သည္။ Firmware သည္ Hardware ႏွင့္ Software ၾကားမွ Interface တစ္ခုျဖစ္သည္။
How computers work
အေျခခံအားျဖင္႔ ကြန္ပ်ဴတာမွာ the arithmetic and logic unit (ALU), the control unit, the memory, and the input and output devices (collectively termed I/O) ဆိုျပီး အပိုင္းေလးပိုင္း ပါ၀င္ပါတယ္။အဲဒီ အပိုင္းမ်ားကိုေတာ႔ wire မ်ားကိုစုစည္းျပီးျပဳလုပ္ထားတဲ႔ Buses မ်ားနဲ႔ဆက္သြယ္ထားပါတယ္။
စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ
စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ (Supercomputer) သည္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အထူးသျဖင့္ ျမန္ဆန္ရာတြင္ထိတ္တန္းအဆင့္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုျဖစ္သည္။ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ ကုိ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစ၍ Control Data Corporation (CDC) မွ Seymour Cray ကစတင္ တီထြင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်သည္။ ထုိေနာက္ Cray Research ဟု ကုိယ္ပုိင္ company ေထာင္ခဲ့သည္။ သူသည္ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ ေစ်းကြက္တြင္ သူ၏ သစ္ဆန္းေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားျဖင့္ ငါးႏွစ္ၾကာ (၁၉၈၅ - ၁၉၉၀) စုိးမုိးခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ မ်ားတြင္ မီနီ ကြန္ပ်ဳတာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ဖတ္ ကုမၸဏီငယ္ေလးမ်ား ပါဝင္လာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၀ အလယ္ေလာက္ "စူပါ ကြန္ပ်ဳတာ ေစ်းကြက္ပ်က္ျခင္း" တြင္ ၎ ကုမၸဏီမ်ား ေပ်ာက္သြားသည္။
ယခုအခါတြင္ စူပါ ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားမွာ ၎ပ်က္သြားေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဝယ္ယူကာ Cray, IBM, Hewlett-Packard company မ်ားမွ ကုိယ္ပုိင္ ဒီဇုိင္းေျပာင္းယူကာ ထုတ္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Los Alamos National Laboratory ရွိ IBM Roadrunner သည္ ယခုတြင္ အျမန္ဆံုး စူပါ ကြန္ပ်ဳတာျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment